Zastępstwo procesowe

Prawnicy Kancelarii występują w charakterze pełnomocników stron we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami wojskowymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także sądami arbitrażowymi, organami administracji publicznej, mediatorem oraz sądami i trybunałami międzynarodowymi. W ramach zastępstwa procesowego Kancelaria m.in. bierze w udział w rozprawach sądowych, sporządza pisma procesowe oraz prowadzi rozmowy w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.